CJC Home |Contact Us

 

 

Canadian Jiu Jitsu President

Shihan Robert WaltherBegan training with Shihan Forrester at the Hatashita Dojo in Toronto in 1964. Professional instructor since 1973.
Shihan Canadian Jiu Jitsu Council 2009
8th Degree Black Belt Jiu Jitsu
7th Degree Black Belt Karate

Instructor in:
My Jong Law Horn Pai Kung Fu,
Hsing I Kung Fu,
Yang Style Tai Chi Chuan Chi Kung.